Suck My Kiss bass tabs

Suck My Kiss bass tabs


Intro Play 2 Times
G|——————————————————————————————————————————————————————————————————————7h99—
D|———————————————————————————————————————————————————————————3333—5/777——————
A|———————1————————X————————1————————X————————1———————XX—3/555————————————————
E|—1——3—————1——3———X—1——3—————1——3———X—1——3—————1——3—————————————————————————

Verse Play 4 Times
G|———————————————————————————————————————————
D|———————————————————————————————————————————
A|——————————————————————————————1—1h3—1——————
E|—1——3—3——1——3—3——1——3—3——1——33—————————————

PreChorus
G|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————D|———3————(3)————————3————3——————4—4—4/——————————————————————————————————————A|————————————————3——————————3———————————————————————————————————————————————E|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Verse Play 2 Times
G|————————————————————————————————————————————
D|————————————————————————————————————————————
A|—————————————————————————————1—1h3—1————————
E|—1——3—3——1——3—3——1——3—3——1—33———————————————

PreChorus2
G|————————————————————————————————————————————
D|———3—————3—————————3—3—3—————4—4—6/—————————
A|————————————————3—————————3—————————————————
E|————————————————————————————————————————————

G|————————————————————————————————————————————
D|————————————————————————————————————————————
A|—————————————————————1——————————————————————
E|—1——3—3——1—3—3——1——3————————————————————————

Chorus Play 3 Times
G|————————————————————————————————————————————
D|————————————————5——5————————————————————————
A|——————————————————5——5——————————————————————
E|——0——0——————————————————0—5—5———————————————

G|——————————————————————————————————————————————————
D|————————————————————————————————————5———5—————————
A|——————————————————————————————————————5———5———————
E|———0————0————0————————X—0——0—————————————————5—5——

Verse Play 4 Times
G|—————————————————————————————————————————
D|—————————————————————————————————————————
A|———————————————————————————————1—1h3—1———
E|—1——3—3——1——3—3———1——3—3———1—33——————————

G|——————————————————————————————————————————
D|———3—————3—————————3—3—3—————4—4—6/———————
A|————————————————3—————————3———————————————
E|——————————————————————————————————————————

Verse Play 2 Times
G|—————————————————————————————————————————
D|—————————————————————————————————————————
A|———————————————————————————————1—1h3—1———
E|—1——3—3——1——3—3———1——3—3———1—33——————————

G|———————————————————————————————————————————
D|———3—————3—————————3—3—3—————4—4—6/————————
A|————————————————3—————————3————————————————
E|———————————————————————————————————————————

G|—————————————————————————————————————————— D|——————————————————————————————————————————
A|———————————————————————1——————————————————
E|—1——3—3——1——3—3———1——3————————————————————

Chorus Play 3 Times
G|——————————————————————————————————————————————
D|——————————————————5———5———————————————————————
A|————————————————————5———5—————————————————————
G|——0——0——————————————————————0—5—5—————————————

G|——————————————————————————————————————————————
D|———————————————————————————————5———5——————————
A|—————————————————————————————————5———5——————1—
E|———0——————————0—————————0——0————————————5—5———

Guitar Lead Play 2 Times
G|——————————————————————————————————————————————————————————————————————7h99—
D|————————————————————————————————————————————————————————————3333—5/777—————
A|———————1————————X————————1————————X—————————1———————XX—3/555———————————————
E|—1——3—————1——3———X—1——3—————1——3———X——1——3—————1——3————————————————————————


Verse Play 2 Times
G|———————————————————————————————————————————————
D|———————————————————————————————————————————————
A|————————————————————————————————1—1h3—1————————
E|—1——3—3——1——3—3——1———3—3———1——33———————————————


G|———————————————————————————————————————————————
D|——————3———(3)——3—3—3—————3—3—3—————4—4—6/——————
A|——————————————————————3—————————3——————————————
E|———————————————————————————————————————————————


Verse Play 2 Times
G|—————————————————————————————————————————————————
D|—————————————————————————————————————————————————
A|————————————————————————————————1—1h3—1——————————
E|—1——3—3——1——3—3———1——3—3———1——33—————————————————


G|—————————————————————————————————————————————————
D|——————3———(3)———————————3—3—3—————4—4—6/—————————
A|—————————————————————3—————————3—————————————————
E|—————————————————————————————————————————————————


G|—————————————————————————————————————————————————
D|—————————————————————————————————————————————————
A|———————————————————————1—————————————————————————
E|—1——3—3——1——3—3——1——3————————————————————————————

Chorus Play 3 Times
G|—————————————————————————————————————————————————
D|——————————————5———5——————————————————————————————
A|————————————————5———5————————————————————————————
E|——0——0—————————————————0—5—5—————————————————————


G|———————————————————————————————————————————————————
D|———————————————————————————————————5———5———————————
A|—————————————————————————————————————5———5—————————
E|——————————————0—————————0—0—————————————————0—5—5——Okay, this took me some time to do
but I got it. Akai makes a great
machine for picking this all out.
Peace! Have fun playing


Suck My Kiss Bass Tabs | Learn to Play Suck My Kiss on Bass
Suck My Kiss Bass Tabs

Learn to Play Suck My Kiss on Bass

Bass Tabs for Suck My Kiss by Red Hot Chili Peppers

If you’re a fan of the Red Hot Chili Peppers and want to learn how to play one of their most popular songs, then you’ve come to the right place. Suck My Kiss is a funky and energetic song that’s perfect for electric bass guitar players of all levels, from beginners to advanced.

Below you’ll find accurate and easy-to-follow Suck My Kiss bass tabs that will help you learn how to play the song in no time. Let’s get started!

Suck My Kiss Bass Tab for Beginners

If you’re new to playing bass guitar and want to take on the challenge of Suck My Kiss, then this bass tab is perfect for you. It’s simple and easy to follow, but still captures the essence of the song and will have you jamming along in no time. Check it out:

G|--------------------------------|
D|--------------------------------|
A|--3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-|
E|--------------------------------|
			

As you can see, this bass tab uses the same riff throughout the entire song, making it easy to remember and perfect for beginners who want to get a feel for playing with a band. Keep practicing and you’ll have this song down in no time!

Suck My Kiss Bass Tab for Intermediate Players

If you’re an intermediate player looking to take your bass skills to the next level, then this bass tab for Suck My Kiss is the perfect challenge for you. It features more complex riffs and variations of the main riff, but still keeps the spirit of the song intact and will have you grooving along with the band. Check it out:

G|---------------------|
D|--------------7-7----|
A|--3-3-3-3-3-5------5--|
E|---------------------|
			

This bass tab features a mixture of the main riff and some variations, including a slide down and a cool little riff at the end of each verse. Put it all together and you’ve got a great version of Suck My Kiss that will impress your friends and have you feeling like a true rockstar.

Suck My Kiss Bass Tab for Advanced Players

For all you advanced players out there who want to really blow the roof off with your bass skills, this bass tab for Suck My Kiss is the ultimate challenge. It features intricate riffs and moves all over the fretboard, but still keeps the energy and spirit of the song alive. Take a look:

G|--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
D|----------------------------------5-5-|
A|--3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-5------|
E|--------------------------------------|
			

This bass tab features some tricky moves and a lot of variation, but it’s worth it once you can play along with the song and really feel the groove. With a little practice, you’ll have your audience in awe and begging for an encore.

Conclusion

Playing bass guitar is all about finding the right groove and feeling the music, and Suck My Kiss by Red Hot Chili Peppers embodies that spirit perfectly. These accurate and easy-to-follow bass tabs for Suck My Kiss will help you learn to play the song no matter your skill level, from beginner to advanced.

So get practicing, find your groove, and let your bass skills shine with Suck My Kiss.

© 2021 Your Website Name. All rights reserved.


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *