Hot For Teacher (ver 2) bass tabs

Hot For Teacher (ver 2) bass tabs

Song: Hot For Teacher
Band: Van Halen (Edward Van Halen, Alex Van Halen, Michael Anthony, David Lee Roth)
Tabber: Jordash — ktulu@ultra.net.au

Intro:

F# E A
G:—————————————————————————————————————————————————————————————
D:—————————————————————————————————————————————————————————————
A:—————————————————————————————————————————————————————————————
E:—2222222222220202——2222222222—/—12——2222222222220202—0—0—0—5


Verse:

A
G:—————————————————————————————————————————————————————————————
D:—————————————————————————————5———————————————————————————————
A:—————————————365——————————————65—————————————————————————————
E:—555555555555————555555555555————————————————————————————————

A
G:—————————————————————————————————————————————————————————————
D:—————————————————————————————7———————————————————————————————
A:—————————————365——————————————65—————————————————————————————
E:—555555555555————555555555555————————————————————————————————


Pre—chorus I:

I think of all the education...
A D G
G:—————————————————————————————————————————————————————————————
D:————————————————————————————————653—5——————————————————4—5———
A:——————————————653——555555555555————————————————2—3—4—5———————
E:—555555555555————————————————————————3333333333——————————————


Breakdown:

G:—————————————————————————————————————————————————————————————
D:—————————————————————————————————————————————————————————————
A:——————————————————————————6——7———————————————————————————————
E:—66——55——44——33——2——1——0—————————————————————————————————————

Chorus:

I've got it made...
A E A
G:—————————————————————————————————————————————————————————————
D:—————————————————————————————5———————————————————————————————
A:—————————————365——————————————65——————————————365————————————
E:—555555555555————555555555555————555555555555——————0—0—0—/—5—


—repeat verse—


Pre—chorus II:

I think of all the education...
A D G
G:—————————————————————————————————————————————————————————————
D:————————————————————————————————————————5————5————5————5—————
A:——————————————653——555555555—————————————————————————————————
E:—555555555555———————————————2345—431——3———33———33———33———————

—repeat breakdown—


Chorus:

I've got it made...
A
G:—————————————————————————————————————————————————————————————
D:—————————————————————————————5———————————————————————————————
A:—————————————365——————————————65——————————————365————————————
E:—555555555555————555555555555————555555555555——————0—0—0—5/12


Solo:

F# E
G:————————————————————————————————|
D:———4———4———4———4———2———2————————| —repeat 3 times—
A:———————————————————————————023——|
E:—2———2———2———2———0———0———2——————|

F# F#
G:——————————————————————————————————11———11———11———————————————
D:———4———4———4———4———4———4————4——4—————————————————————————————
A:————————————————————————————————————9—————9————9————————————
E:—2———2———2———2———2———2—————2——2——————————————————————————————


B B
G:—————————————————————————————————————————————————————————————
D:———————————4——4——————————————————4——4—4——————————————————————
A:—222220———————————023——2222220—————————432———————————————————
E:———————40—2——2——2—————————————4—2——2—————————————————————————


B E A
G:—————————————————————————————————————————————————————————————
D:——————————————4——4———————————————————————————————————————————
A:—2222220———————————0234——————————————————————————————————————
E:—————————42—2——2—————————0—0—0——5—————————————————————————————repeat verse—


Outro verse:
A
G:———————————————————————————|
D:———————————————————————————| —repeat—
A:———33——————33—————33———————|
E:—5———5——5————5——5———5———234|

G
G:—————————————————|——————————————————
D:—————————————————|——5—5—5—5—5—5—5—5—
A:—————————————————|——————————————————
E:—5—2345—2345—2345|—3—3—3—3—3—3—3—3——


Ending:

A G E C A
G:—————————————————————————————————————————————————————————————
D:—7—————5——————2——————————————————————————————————————————————
A:————————————————————3—————0——————————————————————————————————
E:—————————————————————————————————————————————————————————————

Hot For Teacher Bass Tabs – Learn to Play


Hot For Teacher Bass Tabs – Learn to Play

About Hot For Teacher

“Hot for Teacher” is a song by American rock band Van Halen, taken from their sixth studio album, “1984”. It was released as the fourth single from the album in October 1984. The song features a memorable bass intro played by Michael Anthony, followed by a drum solo by Alex Van Halen. It is one of Van Halen’s most popular and iconic songs.

Hot For Teacher Bass Tabs

Here are the bass tabs for the intro and main riff of “Hot for Teacher”. These tabs are in standard tuning and are suitable for beginners and intermediate players.

Intro

G|---------|
D|---------|
A|-5-----7-|
E|---5-5---|
			

The intro consists of a simple four-note pattern played on the A and E strings. Start with your index finger on the fifth fret of the A string and your ring finger on the seventh fret of the A string. Alternate between these two notes for four beats. Then, play the fifth fret of the E string twice.

Main Riff

G|---------------|
D|---------------|
A|-------5-5-5---|
E|-3-3-3-------3-|
			

The main riff is a repeating pattern played throughout most of the song. It consists of four notes played on the A and E strings. Start with your index finger on the third fret of the E string and your ring finger on the fifth fret of the A string. Play this note twice, then play the fifth fret of the A string twice. Repeat this pattern for as many times as necessary.

As you play the main riff, focus on keeping a steady rhythm and maintaining consistent finger placement. You can add some variation by incorporating slides, hammer-ons, and pull-offs.

For the solo section of the song, the bass line follows the rhythm of the guitar and drums. Listen to the song carefully to get a sense of the timing and note choices. Feel free to experiment with your own variations and fills.

Practice the intro and main riff slowly at first, gradually increasing your speed as you become more comfortable with the patterns. Pay attention to your hand placement and use proper technique to avoid injury and strain.

Conclusion

Learning to play “Hot for Teacher” on the bass is a challenging and rewarding experience. The bass line is a key component of the song’s driving rhythm and catchy melody. With the right amount of practice and determination, you can master the intro, main riff, and solo sections and impress your bandmates and audiences. Keep on rocking!

©2021 Hot For Teacher Bass Tabs. All rights reserved.


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *